Inpute Bujqësore

Fara, Fidanishte , Plehra Kimike, Materiale për Sera ( plasmas, mikroelemente, pesticid, tesuto, torfe, blete per pjalmim, etj), Asistencë teknike...

Import dhe Eksport

Tregti Fruta-Perime me Shumicë, Export ne BE dhe vende të tjera...

Grumbullim

Grumbullim dhe tregtim i produkteve bujqesore. Ruajtje në Ambiente Frigoriferike, Paketim dhe Ambalazhim Sipas Standarteve BE, ...

Agrokoni

Lider ne prodhimin e fidaneve